School of Energy and environment

นิสิต SEEN ศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ จ.แพร่ และฝึกปฏิบัติการภาคสนาม ณ สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถาน จ. น่าน

 


ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.มนตรี แสนวังสี และ อาจารย์พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ ได้นำนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาการจัดการลุ่มน้ำและนิสิตระดับปริญญาโท ในรายวิชาการจัดการทรัพยากรน้ำและการใช้ประโยชน์ที่ดิน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมีท่านรองนายกเทศมนตรีจังหวัดแพร่ได้ให้การต้อนรับและแนะนำหลักการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดแพร่ จากนั้นได้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติการภาคสนาม ณ สถานีวิจันต้นน้ำขุนสถาน จ.น่าน โดยมี นางกันยารัตน์ เนตรบุตร หัวหน้าสถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถานได้ให้การต้อนรับ แนะนำสถานีวิจัยต้นน้ำ พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อการจัดการลุ่มน้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน การตรวจวัดสภาพอากาศและการออกแบบสถานีวัดอากาศ (Climatic station) ในระบบนิเวศป่าต้นน้ำ และฝึกปฏิบัติการภาคสนามเพื่อเรียนรู้วิธีการวัดปริมาณน้ำท่า ซึ่งการศึกษาดูงานและฝึกภาคนามดังกล่าว ทำให้นิสิตมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ารวมถึงการวางแผนการทำงานเป็นกลุ่มได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้องค์ความรู้ที่ได้สามารถนำไปพัฒนาการเรียนการสอนและความร่วมมือในงานวิจัยร่วมกันต่อไป 

ภาพ: ดร.มนตรี แสนวังสี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ดร.มนตรี แสนวังสี วันที่/เวลา : 2020-06-15 11:41:11