School of Energy and environment

SEEN ร่วมเสนอรายชื่อ นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

 


คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการเสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานกรรมการหน่วยเสนอรายชื่อ และทางคณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการเสนอรายชื่อในครั้งนี้ ซึ่งบุคลกรของคณะฯ ได้ให้ความสนใจและให้ความร่วมมือในการเสนอรายชื่อดังกล่าวเป็นอย่างดี

ภาพ: สุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นพดล มั่นที่สุด วันที่/เวลา : 2020-06-15 11:38:43