School of Energy and environment

นักวิทยาศาสตร์ SEEN ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้การอบรมเครื่องมือชั้นสูงสำหรับวิเคราะห์โลหะหนัก เครื่อง Atomic Absorption spetrophotometer (AAS)

 


เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 นายไพฑูรย์ ขำจันทร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้การอบรมเครื่องมือชั้นสูงสำหรับวิเคราะห์โลหะหนัก เครื่อง Atomic Absorption spetrophotometer (AAS) ให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 4 ณ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยลัยพะเยา และเมื่อวันพฤหัสที่ 24 ตุลาคม 2562 นายวีระวัฒน์ เมืองคำ และนายไพฑูรย์ ขำจันทร์ ได้เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและการใช้งานเครื่อง Gas Chromatography (GC) และเครื่อง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) ให้กับนิสิตคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ปริญญาโทชั้นปี 1 และนิสิตชั้นปีที่ 3 ณ ห้องปฏิบัติการ seen คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ภาพ: ไพฑูรย์ ขำจันทร์ ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ไพฑูรย์ ขำจันทร์ วันที่/เวลา : 2020-06-15 11:35:55