School of Energy and environment

SEEN จัดหลักสูตรระยะสั้นบัณฑิตพันธ์ใหม่

 


คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้จัดหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารแบบบูรณาการ ในช่วงเดือน กันยายน 2562 ถึง กุมภาพันธ์ 2563 (ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน) ณ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท Industrial Service And Consultant Co.,Ltd (ISAC) สนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณปิยธิดา สุพันธุ์ คุณคชภัค วงศ์สินภร และคุณนิยม แสนมะโน ถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ ที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร และแปรรูปซึ่งเกี่ยวข้องกับ พื้นฐานเบื้องต้นของเทคโนโลยีการตากแห้ง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการตากแห้งสําหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์ และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ให้กับผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจอาหารและกลุ่มกิจการแปรรูปอาหาร เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในการทำธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและแข่งขันได้ โดยมีผู้เข้าร่วมถึง 60 คน จากผู้ประกอบการ และนิสิต ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าว

ภาพ: สุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สุรศักดิ์ ใจหลัก วันที่/เวลา : 2020-06-15 11:27:42