School of Energy and environment

SEEN ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อศึกษาระบบนิเวศป่าพรุน้ำจืด

 


เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ ดร.ชญาน์นันท์ จิตมณี และ อ.พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ ผู้สอนรายวิชานิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม และนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเครือข่ายชุมชนบ้านสันสลี อ.แม่ใจ จ.พะเยา ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อศึกษาระบบนิเวศป่าพรุน้ำจืด โดยได้ฝึกปฏิบัติการเก็บตัวอย่างน้ำ สาหร่าย แมลงน้ำ และสัตว์หน้าดิน เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ความหลากหลายทางธรรมชาติและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ภาพ: อาจารย์พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: อาจารย์พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ วันที่/เวลา : 2020-06-10 14:16:12