School of Energy and environment

นักวิจัย SEEN เข้าร่วม AsiaFlux Workshop 2019 ณ เมืองทากายาม่า จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น

 


ดร. มนตรี แสนวังสี และอาจารย์พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “International Workshop titled “AsiaFlux2019-20th Anniversary Workshop” Gifu University, Gifu, and Hida Earth Wisdom Center เมืองทากายาม่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึง 5 ตุลาคม 2562 เพื่อพัฒนาองค์ความด้านการตรวจวัดการแลกเปลี่ยนพลังงาน คาร์บอน และไอน้ำ ระหว่างบรรยากาศและระบบนิเวศ โดยเทคนิคความแปรปรวนร่วมแบบหมุนวน (Eddy covariance technique) และร่วมติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยด้าน Flux observation ของเครือข่ายนักวิจัยในภูมิภาคเอเชีย (AsiaFlux network) และระดับโลก (FluxNet) นอกจากนี้ยังได้ร่วมหารือกับทีมนักวิจัยต่างชาติและบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้จากเทคนิคดังกล่าวมาจัดอบรมให้กับนักวิจัยไทยและนักวิจัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะจัดขึ้นพร้อมกับการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 19 และ 9th International Conference on Environmental, Engineering, Science, and Management โดยมีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพร่วมกับสมาคมวิศกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2563 ในโอกาสต่อไป  

ภาพ: ดร. มนตรี แสนวังสี ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ดร. มนตรี แสนวังสี วันที่/เวลา : 2020-06-10 14:08:09