School of Energy and environment

SEEN ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 


คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ในหัวข้อเรื่องถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และการประเมินการปลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบ จ.พะเยา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าม่วง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ภายใต้โครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้เปิดการอบรมและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ และนายศิรสิทธิ์ มีศิริ วิทยากรการอบรม ได้ร่วมพูดคุยเสวนากับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบ จ.พะเยา เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นในการพัฒนาการดำเนินงานของโครงการให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

ภาพ: สุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นพดล มั่นที่สุด วันที่/เวลา : 2020-06-10 13:57:08