School of Energy and environment

SEEN จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแนะนำผลิตภัณฑ์ท่อพลาสติกและอุปกรณ์สำหรับระบบสุขาภิบาล

 


เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแนะนำผลิตภัณฑ์ท่อพลาสติกและอุปกรณ์สำหรับระบบสุขาภิบาล ได้รับเกียรติจาก คุณศุภอักษร อาษาเสนีย์ ตำแหน่ง เจ้าที่อบรมและบริการวิชาการ บริษัท ยูเอชเอ็มกรุ๊ป เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับ ในการอบรมในครั้งนี้มีนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมชั้นปีที่ 3-4 เข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่อในระบบสุขาภิบาล ความเหมาะสมในการใช้งาน และทราบถึงนวัตกรรมใหม่ที่มีการใช้ในงานสุขาภิบาล ในปัจจุบันที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเมื่อจบการศึกษาและทำงานในอนาคต จัดอบรม ณ ห้องเรียน CE 09203 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ภาพ: สุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สุรศักดิ์ ใจหลัก วันที่/เวลา : 2020-06-10 13:50:49