School of Energy and environment

อาจารย์ SEEN เข้าร่วมประชุมฝึกอบรมปฏิบัติด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ครั้งที่ 5

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก เข้าร่วมประชุมฝึกอบรมปฏิบัติด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ รวมทั้งสามารถนำไปปรับใช้และกำกับการจัดการทำ SEA ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนเพื่อร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุงข้อเสนอการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแนวทาง(Guideline) การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาตร์ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ในการนำไปปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

ภาพ: ผศ. ดร.อนุสรณ์ บุญปก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ผศ. ดร.อนุสรณ์ บุญปก วันที่/เวลา : 2020-06-10 13:48:38