School of Energy and environment

อาจารย์ SEEN เข้าร่วมอบรม โครงการก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพรุ่นที่ 2

 


อ.พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์และ ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ จากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมอบรม โครงการก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพรุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (UP - PSF) ตลอดจนพัฒนาอาจารย์เข้าสู่อาจารย์มืออาชีพ ระหว่างที่ 18-20 กันยายน 2562 ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่  

ภาพ: ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ วันที่/เวลา : 2020-06-10 13:45:27