School of Energy and environment

SEEN ขอแสดงยินดีกับนิสิตตรีควบโทได้รับทุนจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีที่ 2

 


นางสาวภคินี เกยงค์ นิสิตแผนการเรียนตรีควบโทชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยจากทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ภายใต้หัวข้อวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับ การศึกษาผลของสารอินทรีย์ระเหยจากป่าผลัดใบ (Biogenic Volatile Organic Compound, BVOC)ต่อการเกิดละอองลอยสารอินทรีย์ประเภททุติยภูมิ (Secondary Organic Aerosol, SOA) ในชั้นบรรยากาศ โดยหัวข้อดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ การศึกษาเหตุการณ์ในพื้นที่ที่ส่งผลกระทบอย่างสูงต่อภูมิอากาศในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ ภายใต้การดูแลของ ดร.วนิสา สุรพิพิธ และ Dr. rer. nat. Ronald Macatangay 

ภาพ: ผศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ผศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ วันที่/เวลา : 2020-06-10 13:41:32