School of Energy and environment

SEEN จัดประชุมหารือการทำความร่วมมือหลักสูตรทางด้านพลังงาน

 


คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณาจารย์ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ ในเขตภาคเหนือ ประชุมหารือการทำความร่วมมือหลักสูตรทางด้านพลังงาน เมื่อวันที 16 กันยายน 2562 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ดร.โสมนัส สมประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ฉัตรแก้ว ชัยลือชา และคณาจารย์สาขาวิชาพลังงานทดแทน เข้าร่วมประชุมหารือกับคณาจารย์ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎในเขตภาคเหนือ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางการความร่วมมือทางด้านการดำเนินการหลักสูตรด้านพลังงาน ระหว่างคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎ อีกทั้งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานหลักสูตรด้านพลังงาน อีกด้วย 

ภาพ: สุรศักดิ์ ใจหลัก ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นพดล มั่นที่สุด วันที่/เวลา : 2020-06-10 13:39:52