School of Energy and environment

นักวิจัย SEEN เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 


ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2562 นำโดย ผศ.ดร. สิทธิชัย พิมลศรี ดร.สุชัญญา ทองเครือ และ ดร. มนตรี แสนวังสี คณาจารย์จากคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางงานวิจัยเชิงลึกและการสร้างนวัตกรรมใหม่ในเชิงพื้นที่ภายใต้แผนบูรณาการงานวิจัยการบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยาและลุ่มน้ำอิงเชิงบูรณาการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน โดยมี ผศ.ดร. สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล เป็นหัวหน้าแผนงานวิจัย โดยได้นำคณะไปศึกษาดูงานการจัดการน้ำและการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชุนเมือง ณ Ueno Park รวมถึงการบริหารจัดการน้ำโดยองค์กรเอกชน (Ground work) และชุมชนท้องถิ่น ณ เมือง Mishima ซึ่งเป็นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่า “เมืองแห่งสายน้ำ” และได้มีการออกอากาศข่าวท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยตามลิงค์:
นอกจากนี้ยังได้ศึกษาดูงาน ณ Metropolitan area outer underground discharge channel ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการบริหารจัดการน้ำในสภาวะฉุกเฉิน โดยมีอุโมงค์ยักษ์สำหรับการระบายน้ำออกสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วลดภาวะความเสี่ยงภัยพิบัติให้กับเมืองโตเกียวอีกด้วย ซึ่งการศึกษาดูงานของนักวิจัย SEEN ภายใต้แผนงานวิจัยดังกล่าวในครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับความร่วมมือในการทำงานวิจัยกันเป็นทีมกับคณะอื่นๆจากหลากหลายสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยฯ และนอกจากนี้ยังได้ความร่วมมือในระดับนานาชาติสำหรับการถอดบทเรียนการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการลุ่มน้ำกว๊านพะเยา เพื่อมุ่งสู้การบริหารจัดการอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตต่อไป

ภาพ: กลุ่มวิจัยจัดการน้ำ มพ. (UP Water Management) ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ดร.มนตรี แสนวังสี วันที่/เวลา : 2020-06-10 13:33:45