School of Energy and environment

ผู้บริหาร SEEN เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารงานวิจัย

 


ผู้บริหารคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารงานวิจัย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ วิสต้า เชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง "ทิศทางงานวิจัย ปัจจุบันและอนาคต" จัดโดยกองบริหารงานวิจัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ บุญปก รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและวิเทศน์สัมพันธ์ ร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อการบริหารงานวิจัย 

ภาพ: กองบริหารงานวิจัย ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นพดล มั่นที่สุด วันที่/เวลา : 2020-06-10 13:12:49