School of Energy and environment

ผู้บริหารคณะ SEEN เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน OP

 


ผู้บริหารคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน OP และ หมวด 7 ผลลัพธ์ โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เปิดการอบรมในครั้งนี้ ซึ่งจัดโดยกองบริการการศึกษา เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ นำทีมโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสมนัส สมประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเกณฑ์ การประเมิน EdPEx เบื้องต้น และนำมาปรับใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ต่อไป 

ภาพ: กองบริการการศึกษา ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: นพดล มั่นที่สุด วันที่/เวลา : 2020-06-10 12:01:15