School of Energy and environment

นิสิต SEEN เข้าศึกษาดูงานการจัดการขยะรีไซเคิลที่บริษัทวงษ์พาณิชย์ สาขาหน้า ม.พะเยา

 


วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.เนทิยา กรีธาชาติ นำนิสิตชั้นปี 3 สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานการจัดการขยะรีไซเคิลที่บริษัทวงษ์พาณิชย์ สาขาหน้า ม.พะเยา ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกชั้นเรียนในรายวิชาวิศวกรรมและการจัดการมูลฝอย เพื่อให้นิสิตมีความเข้าใจบทบาทและกลไกการคัดแยกและรวบรวมขยะรีไซเคิลประเภทต่างๆ รวมถึงกลไกทางการตลาดของผู้ประกอบการรับซื้อขยะรีไซเคิล ก่อนนำส่งไปยังโรงงานรีไซเคิลสำหรับแปรรูปเป็นวัตถุดิบต่อไป 

ภาพ: ผศ.ดร.เนทิยา กรีธาชาติ ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: ผศ.ดร.เนทิยา กรีธาชาติ วันที่/เวลา : 2020-06-10 11:48:32