School of Energy and environment

บุคลากร SEEN โครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 


งานกองการเจ้าหน้าที่ได้จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึงมีบุคลากรคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ ดร.ชญาน์นันท์ จิตมณี นางสาวปริฉัตร เรือนแก้ว และณิชการต์ สมประสงค์ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ภาพ: ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ ข้อมูล/ข่าว: อภิรักษ์ นิลวัฒน์

เพิ่มข่าวโดย: สุรศักดิ์ ใจหลัก วันที่/เวลา : 2020-06-10 11:37:29