School of Energy and environment

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  2562 บันทึกต่อท้ายสัญญาเช่ารถตู้ - 2020-06-12 11:14:58 surasak.ja
  2562 แบบรายงานผลการจัดซื้อไตรมาส1_2562 - 2020-06-12 11:15:29 surasak.ja
  2562 แบบรายงานผลการจัดซื้อไตรมาส2_2562 - 2020-06-12 11:15:58 surasak.ja
  2562 แบบรายงานผลการจัดซื้อไตรมาส3_2562 - 2020-06-12 11:16:26 surasak.ja
  2562 แบบรายงานผลการจัดจ้างไตรมาส2โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานฯ - 2020-06-12 11:17:06 surasak.ja
  2562 แบบรายงานผลการจัดจ้าไตรมาส2โครงการปรับปรุงทางเดินเท้าเชื่อมอาคาร - 2020-06-12 11:17:34 surasak.ja
  2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2020-06-11 16:03:25 surasak.ja
  2561 ขอเพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2020-06-11 16:05:32 surasak.ja
  2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ไตรมาส 1 - 2020-06-12 09:28:20 surasak.ja
  2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ไตรมาส 2 - 2020-06-12 09:29:13 surasak.ja
  2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ไตรมาส 3 - 2020-06-12 09:29:58 surasak.ja
  2561 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ ไตรมาส 4 - 2020-06-12 09:30:31 surasak.ja
  2561 แบบรายงานผลการจัดซื้อ ไตรมาส 1 - 2020-06-12 11:09:59 surasak.ja
  2561 แบบรายงานผลการจัดซื้อ ไตรมาส 2 - 2020-06-12 11:10:35 surasak.ja
  2561 แบบรายงานผลการจัดซื้อ ไตรมาส 3 - 2020-06-12 11:11:06 surasak.ja
  2561 แบบรายงานผลการจัดซื้อ ไตรมาส 4 - 2020-06-12 11:11:41 surasak.ja