School of Energy and environment

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ - 2021-03-03 11:47:48 surasak.ja
  2564 ประกาศผู้ชนะ ไตรมาศที่ 1_25.02.64 - 2021-03-03 11:48:05 surasak.ja
  2564 สขร63 ไตรมาส 1 - 2021-03-03 11:48:26 surasak.ja
  2564 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564 - 2021-07-07 10:54:23 surasak.ja
  2564 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเมษายน 2564 - 2021-07-07 10:55:41 surasak.ja
  2564 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพฤษภาคม 2564 - 2021-07-07 10:56:21 surasak.ja
  2564 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2564 - 2021-07-07 13:32:17 surasak.ja
  2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 64 - 2021-07-07 13:33:26 surasak.ja
  2564 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2_2564 - 2021-07-07 13:50:42 surasak.ja
  2564 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3_2564 - 2021-07-07 13:51:14 surasak.ja
  2564 ขอความเห็นชอบแผนซื้อจ้างเพิ่มเติมครั้งที่ 1 - 2021-07-07 13:51:52 surasak.ja
  2564 สขร64 ไตรมาส 1 - 2021-07-07 13:53:00 surasak.ja
  2564 สขร64 ไตรมาส 2 - 2021-07-07 13:53:16 surasak.ja
  2564 สขร64 ไตรมาส 3 - 2021-07-07 13:53:36 surasak.ja
  2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2020-06-11 16:18:14 surasak.ja
  2563 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2020-06-11 16:20:29 surasak.ja
  2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการผลิตยัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง ประจำการศึกษา 2563 - 2020-06-11 16:21:56 surasak.ja
  2563 ประกาศเรื่องผลผู้ชนะการจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2563 - 2020-06-12 09:25:02 surasak.ja
  2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 ประจำไตรมาสที่ 1 - 2020-06-12 11:18:06 surasak.ja
  2563 แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส 1 - 2020-06-12 11:18:33 surasak.ja