School of Energy and environment

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

แผน/ประกาศ/สรุปผล/รายงาน การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  2564 ขอความเป็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 - 2021-03-03 11:35:25 surasak.ja
  2564 แผนซื้อจ้าง(1)งบจังหวัด - 2021-03-03 11:35:59 surasak.ja
  2564 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา - 2021-03-03 11:38:52 surasak.ja
  2564 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณจังหวัด - 2021-03-03 11:40:46 surasak.ja
  2564 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเบิก-จ่าย - 2021-03-03 11:41:12 surasak.ja
  2564 แนวปฏิบัติการบริหารพัสดุ พ.ศ.2563 - 2021-03-03 11:41:38 surasak.ja
  2564 รายงานตรวจซื้อจ้างเดือนตุลาคม 2563 - 2021-03-03 11:42:32 surasak.ja
  2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2563 - 2021-03-03 11:42:49 surasak.ja
  2564 รายงานผลการซื้อจ้างเดือน พฤศจิกายน 2563 - 2021-03-03 11:43:27 surasak.ja
  2564 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง มค 64 - 2021-03-03 11:43:47 surasak.ja
  2564 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง - 2021-03-03 11:47:29 surasak.ja
  2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ - 2021-03-03 11:47:48 surasak.ja
  2564 ประกาศผู้ชนะ ไตรมาศที่ 1_25.02.64 - 2021-03-03 11:48:05 surasak.ja
  2564 สขร63 ไตรมาส 1 - 2021-03-03 11:48:26 surasak.ja
  2564 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม 2564 - 2021-07-07 10:54:23 surasak.ja
  2564 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเมษายน 2564 - 2021-07-07 10:55:41 surasak.ja
  2564 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพฤษภาคม 2564 - 2021-07-07 10:56:21 surasak.ja
  2564 แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2564 - 2021-07-07 13:32:17 surasak.ja
  2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 64 - 2021-07-07 13:33:26 surasak.ja
  2564 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2_2564 - 2021-07-07 13:50:42 surasak.ja