School of Energy and environment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

หัวข้อข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  ประชุมชี้แจงการเปิดรับข้อเสนอโครงการ Flagship ปีงบประมาณ 2563 - 2019-12-09 11:13:54 tanarin.kh
  แจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การเปิดบัญชีเงินฝากโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอก - 2019-12-09 11:13:46 tanarin.kh