School of Energy and environment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

หัวข้อข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด - 2020-01-18 12:00:53 tanarin.kh
  ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด - 2020-01-18 12:00:29 tanarin.kh
  ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด - 2020-01-18 12:00:21 tanarin.kh
  ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการ และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ - 2019-12-19 12:43:12 tanarin.kh
  ขอแจ้งปิดการทำการศุนย์เครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาพื้นที่แบบสร้างสรรค์ - 2019-12-09 13:28:28 tanarin.kh
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สกว. ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2019-12-09 13:28:17 tanarin.kh
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย สกว. ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2019-12-09 13:28:09 tanarin.kh
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการ "กระบวนการในการวิจัย" - 2019-12-09 13:27:57 tanarin.kh
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการ "กระบวนการในการวิจัย" - 2019-12-09 13:27:48 tanarin.kh
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการ "กระบวนการในการวิจัย" - 2019-12-09 13:27:39 tanarin.kh
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการ "กระบวนการในการวิจัย" - 2019-12-09 13:27:32 tanarin.kh
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมโครงการ "กระบวนการในการวิจัย" - 2019-12-09 13:27:25 tanarin.kh
  ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง รับสมัครนิสิตที่สนใจขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป - 2019-12-09 13:16:58 tanarin.kh
  ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง รับสมัครนิสิตที่สนใจขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป - 2019-12-09 13:16:49 tanarin.kh
  ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง รับสมัครนิสิตที่สนใจขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป - 2019-12-09 13:16:39 tanarin.kh
  ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง รับสมัครนิสิตที่สนใจขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป - 2019-12-09 13:16:28 tanarin.kh
  ประกาศกองกิจการนิสิต เรื่อง รับสมัครนิสิตที่สนใจขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป - 2019-12-09 13:16:21 tanarin.kh
  ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด - 2019-12-09 11:16:00 tanarin.kh
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งที่ 2 - 2019-12-09 11:14:41 tanarin.kh
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "นวัตกรรมวิจัยกัญชาเพื่อประโยชนืทางการแพทย์และการพานิชย์ในประเทศไทยและต่างประเทศ" - 2019-12-09 11:14:26 tanarin.kh