School of Energy and environment

ภาพกิจกรรม/โครงการ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  SEEN ส่งมอบถังดักไขมัน ให้กับร้านค้าภายในสำนักงานคณะพลังงานฯ - 2020-07-22 18:41:34 surasak.ja
  มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชุมเริ่มโครงการติดตั้งระบบโซล่าร์เพื่อลดการใช้ไฟฟ้า ขนาด 2.9 kW - 2020-07-22 18:41:17 surasak.ja
  บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด ร่วมกับ ITAP และผู้เชี่ยวชาญจาก SEEN-UP มุ่งพัฒนาสู่การเป็นกิจการสีเขียว จากแนวทาง Waste to Energy - 2020-07-21 17:26:25 surasak.ja
   ห้องปฏิบัติการ SEEN เตรียมความพร้อมเข้าสู่ ISO/IEC 17025 : 2017 - 2020-07-21 17:22:18 surasak.ja
  SEEN ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา และร่วมเปิดนิทรรศการ 10 ปีมหาวิทยาลัยพะเยา - 2020-07-16 14:26:13 surasak.ja
  ทีมวิจัย SEEN ลงพื้นที่ร่วมวิเคราะห์ SWOT กับชุมชน - 2020-07-13 10:59:04 surasak.ja
  นักวิจัย SEEN ได้รับเชิญเป็นผู้ตรวจสอบและทวนสอบ โครงการการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลโคกกรวด - 2020-07-10 15:04:55 surasak.ja
  SEEN ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์เจ้าของสวนยาง จำกัด จังหวัดเชียงราย - 2020-07-09 11:26:38 surasak.ja
  ITAP-UP ร่วมกับนักวิจัยจาก SEEN-UP เร่งช่วยเกษตรกรแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ - 2020-07-02 09:37:04 surasak.ja
  ITAP-UP สำรวจพื้นที่และติดตามความก้าวหน้า ยกระดับกลุ่มผู้ประกอบการในเขตจังหวัดแพร่ - 2020-07-02 09:35:53 surasak.ja
  นักวิจัย SEEN ลงพื้นที่ ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา - 2020-06-26 08:34:21 surasak.ja
   ITAP-UP สำรวจพื้นที่ร่วมยกระดับกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปอาหารในเขตจังหวัดพะเยา-เชียงราย - 2020-06-24 10:18:20 surasak.ja
  คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เร่งยกระดับผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่สู่มาตรฐาน - 2020-06-23 11:51:22 surasak.ja
   SEEN จัดโครงการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ผ่านระบบ Ms Teams - 2020-06-23 11:49:41 surasak.ja
  คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำทีมคณาจารย์ร่วมไลฟ์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร - 2020-06-23 11:43:26 surasak.ja