School of Energy and environment

ภาพกิจกรรม/โครงการ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  อาจารย์ SEEN ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 2020-08-25 09:20:21 surasak.ja
  SEEN จับมือ MIS วางแผนหลักสูตรระยะสั้นร่วมนักสำรวจถ้ำ - 2020-08-25 09:18:47 surasak.ja
  นักวิจัย SEEN ลงพื้นที่ตรวจสอบความใช้ได้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction: T-VER) - 2020-08-25 09:15:22 surasak.ja
  คณาจารย์ SEEN ลงพื้นที่ขยายผลและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น "การบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนอย่างยั่งยืน" และ "เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์" - 2020-08-25 09:10:24 surasak.ja
  นักวิจัย SEEN ลงพื้นที่ตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการธนาคารคาร์บอนสีเขียว บ้านท่าลี่ อำเภอหนองเรือ และบ้านแดง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น - 2020-08-25 09:08:50 surasak.ja
  เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น (ประกาศนียบัตร) การบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนอย่างยั่งยืน(Sufficient and Sustainable by Community) - 2020-08-16 12:26:12 surasak.ja
  ผู้เชี่ยวชาญจาก SEEN-UP เร่งพัฒนากระบวนการหมักย่อยน้ำเสียแบบไร้อากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมบริเวณเขตพื้นที่แม่น้ำโขง ผ่านโครงการของ ITAP-UP - 2020-08-15 11:35:32 surasak.ja
  iTAP-UP ร่วมผลักดัน วสช.กลุ่มจักสานหวายและไม้ไผ่บ้านหลวงฯ นำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อลดเวลาการผลิต และเพิ่มคุณภาพให้กับสินค้า - 2020-08-15 11:34:08 surasak.ja
  ตลาดล้านเมือง จ.เชียงราย เตรียมจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียประสิทธิภาพสูง ผ่านโครงการของ ITAP-UP - 2020-08-10 11:01:12 surasak.ja
  บริษัท เมืองทองกรีน จำกัด เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม จับมือ iTAP-UP และผู้เชี่ยวชาญจาก SEEN-UP เร่งแก้ไขปัญหาน้ำเสีย และมลพิษทางอากาศ - 2020-08-03 16:31:15 surasak.ja
  ITAP-UP ร่วมงาน Pitching ผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางสู่ตลาดส่งออก - 2020-08-03 14:19:04 surasak.ja
  ITAP-UP ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก MIS-UP ร่วมผลักดันผู้ประกอบการเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยวในยุค New Normal - 2020-08-03 14:17:38 surasak.ja
  SEEN จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบุคลากรฯ ก้าวสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) - 2020-07-29 16:25:05 surasak.ja
  นักวิจัย SEEN ลงพื้นที่เพื่อนำองค์ความรู้มาช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพะเยา - 2020-07-29 10:09:04 surasak.ja
  SEEN Go Green Office 2020 - 2020-07-24 17:04:29 surasak.ja