School of Energy and environment

ภาพกิจกรรม/โครงการ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  ITAP-UP สำรวจพื้นที่และติดตามความก้าวหน้า ยกระดับกลุ่มผู้ประกอบการในเขตจังหวัดแพร่ - 2020-07-02 09:35:53 surasak.ja
  นักวิจัย SEEN ลงพื้นที่ ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างอาคารด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา - 2020-06-26 08:34:21 surasak.ja
   ITAP-UP สำรวจพื้นที่ร่วมยกระดับกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปอาหารในเขตจังหวัดพะเยา-เชียงราย - 2020-06-24 10:18:20 surasak.ja
  คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เร่งยกระดับผู้ประกอบการฟาร์มปศุสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่สู่มาตรฐาน - 2020-06-23 11:51:22 surasak.ja
   SEEN จัดโครงการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ผ่านระบบ Ms Teams - 2020-06-23 11:49:41 surasak.ja
  คณบดีคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำทีมคณาจารย์ร่วมไลฟ์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร - 2020-06-23 11:43:26 surasak.ja
  SEEN live facebook กับทีมงานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พาน้องๆ เยี่ยมชมคณะ - 2020-06-23 11:41:39 surasak.ja
  SEEN ได้ติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ติดตามการใช้ไฟฟ้าภายในกลุ่มอาคารคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมในการกำหนดทิศทางการประหยัดพลังงานตามนโยบาย Green office - 2020-06-23 11:39:41 surasak.ja
  คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่พร้อมสนับสนุนการใช้งานวิจัย เพื่อต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชน - 2020-06-23 11:36:48 surasak.ja
  นักวิจัย APCC เผยแพร่และหารือความร่วมมือ “ระบบข้อมูล Smart climate สำหรับบริหารจัดการน้ำและรับมือภัยพิบัติลุ่มน้ำอิง” - 2020-06-23 11:34:39 surasak.ja
  SEEN จัดโครงการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษา 2/2562 - 2020-06-23 11:32:17 surasak.ja
  อาจารย์และนิสิต SEEN เข้าศึกษาดูงาน ณ หน่วยบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยพะเยา - 2020-06-23 10:27:49 surasak.ja
  ITAP-UP ผสานความร่วมมือกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - 2020-06-23 10:23:19 surasak.ja
  ณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คืนสู่เหย้า SEEN - 2020-06-23 10:18:35 surasak.ja
  SEEN พี่พบน้อง สานสัมพันธ์ - 2020-06-23 10:13:11 surasak.ja