School of Energy and environment

ภาพกิจกรรม/โครงการ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  SEEN จัดโครงการเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน - 2020-09-28 13:52:17 surasak.ja
  นิสิต SEEN ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ACE Youth Camp 2020 - 2020-09-27 14:48:27 surasak.ja
  อาจารย์และนักวิจัย SEEN เข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร Press tour และเยี่ยมชมผู้ประกอบการจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)โดยโปรแกรม iTAP เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้างหุ้นส่วนจากัด ไฮ โซ แซ่บ จังหวัดพะเยา - 2020-09-25 16:58:29 surasak.ja
  อาจารย์และนักวิจัย SEEN เข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร Press tour และเยี่ยมชมผู้ประกอบการจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยโปรแกรม iTAP เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา ณ บริษัท รวมพรมิตรฟาร์ม จำกัด จังหวัดลำปาง - 2020-09-25 16:05:54 surasak.ja
  อาจารย์​ SEEN​ ร่วมการประชุม​รับฟังความคิดเห็นต่อ​โครงการ T-VER​ ภาคป่าไม้และพื้นที่สีเขียว - 2020-09-25 09:58:02 surasak.ja
  SEEN เจ้าภาพจัดกิจกรรม “เชียงราย 2030: การพัฒนาถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เชื่อมโยง 4 เวียง และการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบอำเภอแม่สาย” - 2020-09-21 15:38:26 surasak.ja
  Seen จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Gas chromatography - Mass spectrometry (GC-MS) ในงานทางสิ่งแวดล้อม - 2020-09-21 10:00:21 surasak.ja
  SEEN ขอแสดงความยินดีกับคุณภัทรกฤช พิศพรรณ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต - 2020-09-21 09:56:42 surasak.ja
  SEEN Green Office 2020 - 2020-09-15 16:54:21 surasak.ja
  SEEN ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร “เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์” - 2020-09-02 19:32:57 surasak.ja
  iTAP-UP ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำพลังงานทดแทนมาใช้ เพื่อลดต้นทุนของกิจการ - 2020-09-01 10:57:33 surasak.ja
  บจก.เสริมลักษณ์ชาไทย เตรียมยกระดับสินค้าผ่านโครงการระบบมาตรฐานของ ITAP เพื่อเร่งการส่งออกของกิจการ - 2020-09-01 10:56:24 surasak.ja
  SEEN ร่วมเป็นวิทยากร “ค่ายพัฒนาโครงการฐานวิจัยโดยอาศัยข้อมูลในบริบทพื้นที่ด้านป่าไม้ การอนุรักษ์ต้นน้ำ การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการขยะและน้ำเสีย” - 2020-09-01 10:55:14 surasak.ja
  SEEN ได้จัดโครงการ การฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง “Meta Data Analysis สำหรับการเขียนบทความทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม” - 2020-08-25 09:24:21 surasak.ja
  SEEN ร่วมกับ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรกระบวนการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน - 2020-08-25 09:22:23 surasak.ja