School of Energy and environment

ภาพกิจกรรม/โครงการ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  SEEN ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร “เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์” - 2020-09-02 19:32:57 surasak.ja
  iTAP-UP ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำพลังงานทดแทนมาใช้ เพื่อลดต้นทุนของกิจการ - 2020-09-01 10:57:33 surasak.ja
  บจก.เสริมลักษณ์ชาไทย เตรียมยกระดับสินค้าผ่านโครงการระบบมาตรฐานของ ITAP เพื่อเร่งการส่งออกของกิจการ - 2020-09-01 10:56:24 surasak.ja
  SEEN ร่วมเป็นวิทยากร “ค่ายพัฒนาโครงการฐานวิจัยโดยอาศัยข้อมูลในบริบทพื้นที่ด้านป่าไม้ การอนุรักษ์ต้นน้ำ การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการขยะและน้ำเสีย” - 2020-09-01 10:55:14 surasak.ja
  SEEN ได้จัดโครงการ การฝึกอบรบเชิงปฏิบัติการหัวข้อเรื่อง “Meta Data Analysis สำหรับการเขียนบทความทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม” - 2020-08-25 09:24:21 surasak.ja
  SEEN ร่วมกับ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรกระบวนการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของชุมชนโดยรอบอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน - 2020-08-25 09:22:23 surasak.ja
  อาจารย์ SEEN ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 2020-08-25 09:20:21 surasak.ja
  SEEN จับมือ MIS วางแผนหลักสูตรระยะสั้นร่วมนักสำรวจถ้ำ - 2020-08-25 09:18:47 surasak.ja
  นักวิจัย SEEN ลงพื้นที่ตรวจสอบความใช้ได้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ ตามมาตรฐานประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction: T-VER) - 2020-08-25 09:15:22 surasak.ja
  คณาจารย์ SEEN ลงพื้นที่ขยายผลและประชาสัมพันธ์หลักสูตรระยะสั้น "การบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนอย่างยั่งยืน" และ "เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์" - 2020-08-25 09:10:24 surasak.ja
  นักวิจัย SEEN ลงพื้นที่ตรวจสอบความใช้ได้ของโครงการธนาคารคาร์บอนสีเขียว บ้านท่าลี่ อำเภอหนองเรือ และบ้านแดง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น - 2020-08-25 09:08:50 surasak.ja
  เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น (ประกาศนียบัตร) การบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนอย่างยั่งยืน(Sufficient and Sustainable by Community) - 2020-08-16 12:26:12 surasak.ja
  ผู้เชี่ยวชาญจาก SEEN-UP เร่งพัฒนากระบวนการหมักย่อยน้ำเสียแบบไร้อากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมบริเวณเขตพื้นที่แม่น้ำโขง ผ่านโครงการของ ITAP-UP - 2020-08-15 11:35:32 surasak.ja
  iTAP-UP ร่วมผลักดัน วสช.กลุ่มจักสานหวายและไม้ไผ่บ้านหลวงฯ นำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อลดเวลาการผลิต และเพิ่มคุณภาพให้กับสินค้า - 2020-08-15 11:34:08 surasak.ja
  ตลาดล้านเมือง จ.เชียงราย เตรียมจัดทำระบบบำบัดน้ำเสียประสิทธิภาพสูง ผ่านโครงการของ ITAP-UP - 2020-08-10 11:01:12 surasak.ja