School of Energy and environment

ภาพกิจกรรม/โครงการ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  SEEN ให้การต้อนรับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกัน - 2020-11-18 17:19:15 surasak.ja
  SEEN จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้คนขับ และภาพถ่ายดาวเทียมในการประเมินการเจริญเติบโตของพืช” - 2020-11-10 22:29:03 surasak.ja
  นิสิต SEEN ศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการน้ำชุมชนตำบลบ้านตุ่น - 2020-11-02 20:54:03 surasak.ja
  เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยพะเยา - 2020-10-29 16:55:44 surasak.ja
  SEEN วิชาการ แนะแนวการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - 2020-10-28 09:53:29 surasak.ja
  อาจารย์และนิสิต SEEN ลงพื้นที่ศึกษาดูงานในพื้นที่ชุ่มน้ำ หนองเล็งทราย - 2020-10-18 09:51:45 surasak.ja
  SEEN จัดโครงการเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน - 2020-09-28 13:52:17 surasak.ja
  นิสิต SEEN ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม ACE Youth Camp 2020 - 2020-09-27 14:48:27 surasak.ja
  อาจารย์และนักวิจัย SEEN เข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร Press tour และเยี่ยมชมผู้ประกอบการจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)โดยโปรแกรม iTAP เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้างหุ้นส่วนจากัด ไฮ โซ แซ่บ จังหวัดพะเยา - 2020-09-25 16:58:29 surasak.ja
  อาจารย์และนักวิจัย SEEN เข้าร่วมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร Press tour และเยี่ยมชมผู้ประกอบการจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยโปรแกรม iTAP เครือข่ายมหาวิทยาลัยพะเยา ณ บริษัท รวมพรมิตรฟาร์ม จำกัด จังหวัดลำปาง - 2020-09-25 16:05:54 surasak.ja
  อาจารย์​ SEEN​ ร่วมการประชุม​รับฟังความคิดเห็นต่อ​โครงการ T-VER​ ภาคป่าไม้และพื้นที่สีเขียว - 2020-09-25 09:58:02 surasak.ja
  SEEN เจ้าภาพจัดกิจกรรม “เชียงราย 2030: การพัฒนาถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เชื่อมโยง 4 เวียง และการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยรอบอำเภอแม่สาย” - 2020-09-21 15:38:26 surasak.ja
  Seen จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ Gas chromatography - Mass spectrometry (GC-MS) ในงานทางสิ่งแวดล้อม - 2020-09-21 10:00:21 surasak.ja
  SEEN ขอแสดงความยินดีกับคุณภัทรกฤช พิศพรรณ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต - 2020-09-21 09:56:42 surasak.ja
  SEEN Green Office 2020 - 2020-09-15 16:54:21 surasak.ja