School of Energy and environment

ภาพกิจกรรม/โครงการ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO14065: 2006 สามารถให้การรับรองหน่วยงานภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมครอบคลุมกิจกรรมมากที่สุดในประเทศไทย - 2021-09-21 16:20:00 surasak.ja
  SEEN จัดสัมมนาออนไลน์เครือข่ายงานวิจัยระดับนานาชาติการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ - 2021-09-07 11:20:13 surasak.ja
  นิสิต SEEN ได้รับระดับทองแดง ภายใต้โครงการการดำเนินกิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) - 2021-09-07 11:18:58 surasak.ja
  SEEN ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการประกวดผลงานในโครงการ UP Identity Festival - 2021-09-07 10:36:47 surasak.ja
  นิสิต SEEN ได้รับทุนการศึกษา(ทุนเรียนดีต่อเนื่อง) จากมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ - 2021-09-07 10:10:18 surasak.ja
  มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมหารือผ่านระบบออนไลน์กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ - 2021-07-13 12:45:04 surasak.ja
  ห้องปฏิบัติการ SEEN มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวเข้าสู่มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 - 2021-07-13 12:34:22 surasak.ja
  สำนักงานคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมและให้คำปรึกษาระบบ UP DMS - 2021-05-20 15:15:19 surasak.ja
  SEEN จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อสร้างแรงจูงใจและความต้องการในการศึกษาต่อ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา - 2021-04-05 14:20:33 surasak.ja
  SEEN จัดอบรม U2T โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย - 2021-04-01 16:24:01 surasak.ja
  SEEN ได้จัดโครงการพลังงานอาสา ชาวประชาร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ บ้านแสนสุข อ.แม่จัน จ.เชียงราย - 2021-04-01 09:13:50 surasak.ja
  คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมรุกพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิชาการและการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก - 2021-03-18 08:19:34 surasak.ja
  คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2021-03-10 13:21:15 surasak.ja
  SEEN เข้าศึกษาดูงานพร้อมปฏิบัติการวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้ เก็บตัวอย่างดินและน้ำในพื้นที่ไร่เชิญตะวัน - 2021-03-03 10:02:01 surasak.ja
  คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมกับกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อรับฟังนโยบายและเตรียมความพร้อมในการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปี 2564 - 2021-03-02 15:53:00 surasak.ja