School of Energy and environment

ภาพกิจกรรม/โครงการ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  SEEN ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายโครงการ สำนักงานสีเขียว Green office ให้กับสำนักงานวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา - 2021-01-26 12:19:06 surasak.ja
  นิสิต SEEN สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานระบบคัดแยกและแปรรูปขยะด้วยเทคโนโลยีเชิงกลชีวภาพ ม.พะเยา - 2021-01-20 19:45:38 surasak.ja
  คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวล้านนาตะวันออก - 2020-12-30 10:02:20 surasak.ja
  SEEN สวัสดีปีใหม่ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา - 2020-12-29 15:41:27 surasak.ja
  SEEN จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2020-12-21 11:25:15 surasak.ja
  นิสิต SEEN เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) - 2020-12-15 16:38:56 surasak.ja
  นิสิต SEEN เข้ารับรางวัลผลงานวิจัยคุณภาพ ประจำปี 2562 - 2020-12-02 15:09:03 surasak.ja
  SEEN ร่วมโครงการแนะแนวศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - 2020-12-01 15:53:12 surasak.ja
  SEEN จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์รอบพื้นที่คณะ - 2020-11-30 15:06:49 surasak.ja
  มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมหารือกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ความก้าวหน้าโครงการบริหารจัดการเพื่อประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยพะเยา - 2020-11-30 15:01:12 surasak.ja
  SEEN ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 - 2020-11-30 14:59:20 surasak.ja
  SEEN จัดประชุมเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยพะเยา - 2020-11-25 13:32:06 surasak.ja
  SEEN ร่วมกับ NARIT และภาคีวิจัยกว่า 28 สถาบัน ร่วมลงบันทึกความเข้าใจทางวิชาการว่าด้วยความร่วมมือภาคีวิจัยบรรยากาศแห่งประเทศไทย - 2020-11-24 17:19:48 surasak.ja
  SEEN ร่วมโครงการแนะแนวศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - 2020-11-24 14:10:13 surasak.ja
  SEEN 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม - 2020-11-24 09:25:55 surasak.ja