School of Energy and environment

ภาพกิจกรรม/โครงการ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  SEEN ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปฐมพยาบาล การดับไฟ และการอพยพหนีไฟ ให้กับนิสิต และบุคลากรคณะพลังงานฯ - 2022-03-02 15:19:17 surasak.ja
  สมอ. ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ ETLC เพื่อรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 - 2022-02-03 12:00:18 surasak.ja
  คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี - 2022-02-02 16:46:44 surasak.ja
  SEEN ดำเนินการคัดกรองโควิด-19 - 2022-01-04 14:38:59 surasak.ja
  U2T SEEN - Area-Based Research : Share and Learn Fair - 2021-12-29 16:49:28 surasak.ja
  SEEN เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Center) - 2021-12-24 07:24:33 surasak.ja
  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน - 2021-12-24 07:23:01 surasak.ja
  SEEN เตรียมความพร้อมรับการก้าวสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาในระดับ EdPEx 200 - 2021-12-15 16:56:58 surasak.ja
  SEEN ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการประกวดผลงานในโครงการ UP Identity Festival - 2021-12-08 15:32:32 surasak.ja
  SEEN จับมือ SOLIS Energy Co., Ltd. จัด Solar Workshop เชื่อมการเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาและเอกชน - 2021-12-07 08:40:12 surasak.ja
  SEEN go to Thailand Research EXPO 2021 - 2021-12-07 08:38:31 surasak.ja
  SEEN ร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา - 2021-10-27 11:24:34 surasak.ja
  อาจารย์ SEEN ลงพื้นที่โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อร่วมแก้ปัญหาระบบคุณภาพน้ำของโรงพยาบาล - 2021-10-26 10:51:29 surasak.ja
  กิจกรรม 14 ปี รำลึก นึกถึง SEEN - 2021-10-15 15:09:28 surasak.ja
  SEEN ลงนาม MOU ร่วม บ.เอกชน SOLIS Energy Co., Ltd. - 2021-10-15 15:08:07 surasak.ja