School of Energy and environment

ภาพกิจกรรม/โครงการ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  SEEN จัดอบรม U2T โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย - 2021-04-01 16:24:01 surasak.ja
  SEEN ได้จัดโครงการพลังงานอาสา ชาวประชาร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ บ้านแสนสุข อ.แม่จัน จ.เชียงราย - 2021-04-01 09:13:50 surasak.ja
  คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมรุกพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิชาการและการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก - 2021-03-18 08:19:34 surasak.ja
  คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2021-03-10 13:21:15 surasak.ja
  SEEN เข้าศึกษาดูงานพร้อมปฏิบัติการวัดการเจริญเติบโตของต้นไม้ เก็บตัวอย่างดินและน้ำในพื้นที่ไร่เชิญตะวัน - 2021-03-03 10:02:01 surasak.ja
  คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมกับกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อรับฟังนโยบายและเตรียมความพร้อมในการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปี 2564 - 2021-03-02 15:53:00 surasak.ja
  คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมเป็นกำลังในให้กับทีมงานฯ เฝ้าระวังการเกิดเพลิงไหม้ในช่วงฤดูร้อน - 2021-03-02 15:49:38 surasak.ja
  ประกาศ TIMELINE TCAS 64 รอบที่ 1 - 2021-02-26 21:14:38 surasak.ja
  SEEN หารือร่วมกับภาคเอกชนเพื่อจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ในด้านพลังงานทดแทน - 2021-02-25 13:29:47 surasak.ja
  คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมเยี่ยมชมและหารือความร่วมมือระหว่าง หน่วยงานกับศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 2021-02-23 16:03:22 surasak.ja
  SEEN ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ อาจารย์และนักวิจัยของคณะฯ ในโอกาสที่สามารถนำองค์ความรู้จากงานวิจัยและ ส่งมอบเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพระดับโลก - 2021-02-16 13:31:47 surasak.ja
  SEEN เข้าร่วมโครงการแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนพะเยาพิทยาคม - 2021-02-05 15:40:28 surasak.ja
  SEEN ปฐมนิเทศโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย - 2021-02-01 14:29:29 surasak.ja
  SEEN รับรางวัล 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม - 2021-01-28 15:33:14 surasak.ja
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมางาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) รอบที่ 1 - 2021-01-27 10:07:23 surasak.ja