School of Energy and environment

ภาพกิจกรรม/โครงการ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  SEEN – เตรียมความพร้อม U2T for BCG - 2022-07-25 14:41:39 surasak.ja
  ETLC หน่วยงานแรกของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 - 2022-07-25 14:38:34 surasak.ja
  SEEN UP ประชุมสรุปโครงการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในมหาวิทยาลัยพะเยา - 2022-07-25 14:35:14 surasak.ja
  SEEN - นำนิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - 2022-07-25 14:33:02 surasak.ja
  SEEN จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2565 - 2022-07-25 14:30:37 surasak.ja
  SEEN ร่วมฝึกอบรม “การสอบสวนเพื่อคุ้มครองสิทธิพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา” - 2022-07-25 14:08:31 surasak.ja
  SEEN จัดโครงการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีของบุคลากร ภาคอุตสาหกรรมอาหาร (Brain Power Skill Up) - 2022-07-25 14:06:29 surasak.ja
  SEEN – ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ม.ช. และ กฟผ. - 2022-07-25 14:02:27 surasak.ja
  SEEN จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่...เตรียมความพร้อมใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยพะเยา - 2022-07-25 11:25:24 surasak.ja
  SEEN จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเชิงปฏิบัติการ ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้กับนิสิต - 2022-07-25 11:02:09 surasak.ja
  SEEN จัดกิจกรรมสืบทอดประเพณีสรงน้ำพระ และกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร - 2022-04-11 12:08:10 surasak.ja
  SEEN เข้าร่วมงานในพิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดี และผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2565 - 2022-04-08 17:42:11 surasak.ja
  มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๒ (ลำปาง) ลงนาม MOU ด้านการพัฒนาวิชาการ การวิจัย และการให้บริการวิชาการ - 2022-04-07 14:30:35 surasak.ja
  ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ได้รับรางวัลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย ( Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2563 - 2022-03-29 12:17:15 surasak.ja
  หลักสูตรวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 รหัส 61 - 2022-03-21 15:37:46 surasak.ja