School of Energy and environment

ภาพกิจกรรม/โครงการ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  นิสิต SEEN ศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ จ.แพร่ และฝึกปฏิบัติการภาคสนาม ณ สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถาน จ. น่าน - 2020-06-15 11:41:11 surasak.ja
   SEEN ร่วมเสนอรายชื่อ นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ - 2020-06-15 11:38:43 surasak.ja
   นักวิทยาศาสตร์ SEEN ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้การอบรมเครื่องมือชั้นสูงสำหรับวิเคราะห์โลหะหนัก เครื่อง Atomic Absorption spetrophotometer (AAS) - 2020-06-15 11:35:55 surasak.ja
  โครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ SEEN - 2020-06-15 11:33:06 surasak.ja
  SEEN จัดหลักสูตรระยะสั้นบัณฑิตพันธ์ใหม่ - 2020-06-15 11:27:42 surasak.ja
  นิสิต SEEN เข้าดูงานศูนย์จัดการขยะด้วยระบบเชิงกลชีวภาพ (Mechanical Biological Treatment: MBT) - 2020-06-15 11:24:19 surasak.ja
  SEEN ประชุมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2020-06-10 14:18:29 surasak.ja
  SEEN ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อศึกษาระบบนิเวศป่าพรุน้ำจืด - 2020-06-10 14:16:12 surasak.ja
  อาจารย์ SEEN เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - 2020-06-10 14:13:45 surasak.ja
  อาจารย์ SEEN ได้เข้าร่วมอบรม "Transgenerational equity and sustainable technologies (TEST) for agricultural waste to energy" - 2020-06-10 14:11:57 surasak.ja
  นักวิจัย SEEN เข้าร่วม AsiaFlux Workshop 2019 ณ เมืองทากายาม่า จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุ่น - 2020-06-10 14:08:09 surasak.ja
   SEEN ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และการประเมินการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก - 2020-06-10 13:57:08 surasak.ja
   SEEN ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับเหรียญเรียนดี - 2020-06-10 13:54:18 surasak.ja
  SEEN จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแนะนำผลิตภัณฑ์ท่อพลาสติกและอุปกรณ์สำหรับระบบสุขาภิบาล - 2020-06-10 13:50:49 surasak.ja
  อาจารย์ SEEN เข้าร่วมประชุมฝึกอบรมปฏิบัติด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ครั้งที่ 5 - 2020-06-10 13:48:38 surasak.ja