School of Energy and environment

ภาพกิจกรรม/โครงการ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
   SEEN จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ - 2020-06-15 16:56:40 surasak.ja
   SEEN ร่วมจัดนิทรรศการเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยในระบบ TCAS 63 - 2020-06-15 16:54:46 surasak.ja
   อาจารย์ SEEN เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ "International Conference on Chemical Science and Engineering (ICCSE 2019)" - 2020-06-15 16:45:28 surasak.ja
  SEEN ต้อนรับคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการ - 2020-06-15 16:42:21 surasak.ja
   โครงการ “เพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารแบบบูรณาการ” คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำนิสิตเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม - 2020-06-15 16:39:14 surasak.ja
  อาจารย์ SEEN ร่วมมือกับ ผู้เชี่ยวชาญ จาก SCG เพื่อพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในด้าน Living Care - 2020-06-15 16:36:16 surasak.ja
   คณบดี คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมแสวงหาความร่วมมือเพื่อพัฒนานิสิต หลักสูตร และการเรียนการสอน - 2020-06-15 15:21:18 surasak.ja
  ทีมนิสิต Hybrid จาก SEEN ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า - 2020-06-15 15:18:52 surasak.ja
  นักวิทยาศาสตร์ SEEN ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการอบรมเครื่องมือชั้นสูงสำหรับวิเคราะห์โลหะหนักให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ - 2020-06-15 15:15:31 surasak.ja
  นักวิจัย SEEN ออกแบบและติดตั้งโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตรต่อสู้กับปัญหาภัยแล้ง - 2020-06-15 15:13:48 surasak.ja
   อาจารย์และนิสิตจาก SEEN เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ CESE2019 Twelfth Annual Conference on Challenges in Environmental Science and Engineering ที่เมือง Kaohsiung, Taiwan ระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2562 - 2020-06-15 15:11:23 surasak.ja
  SEEN อบรมหลักสูตรระยะสั้นบัณฑิตพันธ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง - 2020-06-15 15:08:18 surasak.ja
  SEEN จัดกิจกรรมการนำเสนอการประดิษฐ์ถังหมักปุ๋ยจากเศษอาหาร - 2020-06-15 15:05:23 surasak.ja
  SEEN ร่วมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2020-06-15 15:02:27 surasak.ja
  นักศึกษา ป.โท SEEN เรียนรู้จากทำงานจริงกับ กฟผ. - 2020-06-15 11:46:39 surasak.ja