School of Energy and environment

ภาพกิจกรรม/โครงการ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  นักวิจัย SEEN ออกแบบและติดตั้งโซลาร์เซลล์สูบน้ำเพื่อการเกษตรต่อสู้กับปัญหาภัยแล้ง - 2020-06-15 15:13:48 surasak.ja
   อาจารย์และนิสิตจาก SEEN เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ CESE2019 Twelfth Annual Conference on Challenges in Environmental Science and Engineering ที่เมือง Kaohsiung, Taiwan ระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2562 - 2020-06-15 15:11:23 surasak.ja
  SEEN อบรมหลักสูตรระยะสั้นบัณฑิตพันธ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง - 2020-06-15 15:08:18 surasak.ja
  SEEN จัดกิจกรรมการนำเสนอการประดิษฐ์ถังหมักปุ๋ยจากเศษอาหาร - 2020-06-15 15:05:23 surasak.ja
  SEEN ร่วมแนะแนวสัญจร ประจำปีการศึกษา 2563 - 2020-06-15 15:02:27 surasak.ja
  นักศึกษา ป.โท SEEN เรียนรู้จากทำงานจริงกับ กฟผ. - 2020-06-15 11:46:39 surasak.ja
  นิสิต SEEN ศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้ำ ณ จ.แพร่ และฝึกปฏิบัติการภาคสนาม ณ สถานีวิจัยต้นน้ำขุนสถาน จ. น่าน - 2020-06-15 11:41:11 surasak.ja
   SEEN ร่วมเสนอรายชื่อ นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ - 2020-06-15 11:38:43 surasak.ja
   นักวิทยาศาสตร์ SEEN ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้การอบรมเครื่องมือชั้นสูงสำหรับวิเคราะห์โลหะหนัก เครื่อง Atomic Absorption spetrophotometer (AAS) - 2020-06-15 11:35:55 surasak.ja
  โครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ SEEN - 2020-06-15 11:33:06 surasak.ja
  SEEN จัดหลักสูตรระยะสั้นบัณฑิตพันธ์ใหม่ - 2020-06-15 11:27:42 surasak.ja
  นิสิต SEEN เข้าดูงานศูนย์จัดการขยะด้วยระบบเชิงกลชีวภาพ (Mechanical Biological Treatment: MBT) - 2020-06-15 11:24:19 surasak.ja
  SEEN ประชุมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2020-06-10 14:18:29 surasak.ja
  SEEN ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อศึกษาระบบนิเวศป่าพรุน้ำจืด - 2020-06-10 14:16:12 surasak.ja
  อาจารย์ SEEN เป็นประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ - 2020-06-10 14:13:45 surasak.ja