School of Energy and environment

ภาพกิจกรรม/โครงการ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมหารือกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคารภาครัฐ - 2020-06-16 08:53:45 surasak.ja
  นิสิต SEEN ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว - 2020-06-16 08:47:21 surasak.ja
  SEEN Paper Camp 2019 - 2020-06-15 17:27:51 surasak.ja
  ทีม “Hybrid” จาก SEEN ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้นิสิตได้ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน - 2020-06-15 17:25:04 surasak.ja
   SEEN เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลพะเยา - 2020-06-15 17:22:15 surasak.ja
  SEEN ร่วมนิทรรศการงานมหกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ สู่อนาคต - 2020-06-15 17:19:37 surasak.ja
  SEEN เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัยภายใต้แผนบูรณาการเรื่อง “การบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยาและลุ่มน้ำอิงเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน” - 2020-06-15 17:17:26 surasak.ja
  SEEN ร่วมประชุมหาสร้างความร่วมมือพัฒนาความร่วมมือหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 - 2020-06-15 17:15:34 surasak.ja
  อาจารย์และนิสิตปริญญาโท SEEN เข้าร่วมประชุมวิจัยไทย-จีนทางด้าน Climate change - 2020-06-15 17:13:27 surasak.ja
  SEEN จัดโครงการเข้าค่ายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน - 2020-06-15 17:11:13 surasak.ja
  คณบดี SEEN เข้าร่วมประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ (FEAT) และงานประชุม ITAP Sharing and Learning #2 - 2020-06-15 17:08:33 surasak.ja
  SEEN ร่วมประชุมหาสร้างความร่วมมือพัฒนาความร่วมมือหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาท้องถิ่น - 2020-06-15 17:06:44 surasak.ja
  SEEN ขยายผลลงพื้นที่เตรียมความพร้อม ในการทำโครงการ 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ ของปี 2563 - 2020-06-15 17:04:44 surasak.ja
   SEEN นำผู้ประกอบการเข้าศึกษาดูงาน จากโครงการ “เพิ่มศักยภาพการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารแบบบูรณาการ” - 2020-06-15 17:02:11 surasak.ja
  SEEN ร่วมจัดบูทโครงการนิทรรรศการผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวเยี่ยมชม มหาวิทยาพะเยา - 2020-06-15 16:59:26 surasak.ja