School of Energy and environment

ภาพกิจกรรม/โครงการ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  SEEN ร่วมจัดฐานเรียนรู้ "สิ่งแวดล้อมแห่งศตวรรษที่ 21"ค่ายวิทยาศาสตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว.ครั้งที่ 12 - 2020-06-16 16:31:40 surasak.ja
  SEEN เตรียมความพร้อมในการจัดค่ายวิทยาศาตร์สานสัมพันธ์ฉันท์ วมว. ครั้งที่ 12 - 2020-06-16 16:28:58 surasak.ja
  SEEN ร่วมกับ กองอาคารสถานที่ เร่งติดตั้งเครื่องวัดฝุ่นขนาดเล็ก PM 10 และ PM 2.5 ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา - 2020-06-16 16:27:17 surasak.ja
  SEEN สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในระบบมหาวิทยาลัยพะเยา TCAS รอบที่ 1 - 2020-06-16 16:22:46 surasak.ja
  SEEN ประกาศเจตนารมณ์เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน - 2020-06-16 10:54:51 surasak.ja
  SEEN ร่วมงาน พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9 - 2020-06-16 09:18:56 surasak.ja
  SEEN ร่วมรับฟังบรรยายสิทธิรักษาพยาบาลจากศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา - 2020-06-16 09:16:44 surasak.ja
  SEEN ร่วมโครงการแนะแนวศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - 2020-06-16 09:14:45 surasak.ja
  SEEN เข้าร่วมงาน “ฮ่วมบุญ ขึ้นปี่ใหม่ ฮ้อยดวงใจ จาว ม.พะเยา 2563” - 2020-06-16 09:12:58 surasak.ja
  คณาจารย์ SEEN เข้าร่วมหารือเรื่องการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของอาคารรังสีรักษา โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ - 2020-06-16 09:11:15 surasak.ja
  SEEN ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2563 - 2020-06-16 09:09:19 surasak.ja
  SEEN สวัสดีปีใหม่ท่านอธิการบดี - 2020-06-16 09:06:13 surasak.ja
  อาจารย์ SEEN ร่วมแสวงหาความร่วมมือ ด้านวิจัย และการประชุมวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยฮิโรซากิ ณ ประเทศญี่ปุ่น - 2020-06-16 09:02:43 surasak.ja
  SEEN ลงสำรวจพื้นที่เพื่อจัดทำค่ายบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับศิษย์เก่า ณโรงเรียนผาแดงวิทยา - 2020-06-16 09:00:39 surasak.ja
  อาจารย์ SEEN ได้เข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินโครงการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์แท่งเชื้อเพลิงคุณภาพสูงจากแกลบ” - 2020-06-16 08:56:36 surasak.ja