School of Energy and environment

ภาพกิจกรรม/โครงการ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  SEEN live facebook กับทีมงานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา พาน้องๆ เยี่ยมชมคณะ - 2020-06-23 11:41:39 surasak.ja
  SEEN ได้ติดตั้งสมาร์ทมิเตอร์ติดตามการใช้ไฟฟ้าภายในกลุ่มอาคารคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อมในการกำหนดทิศทางการประหยัดพลังงานตามนโยบาย Green office - 2020-06-23 11:39:41 surasak.ja
  คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่พร้อมสนับสนุนการใช้งานวิจัย เพื่อต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในชุมชน - 2020-06-23 11:36:48 surasak.ja
  นักวิจัย APCC เผยแพร่และหารือความร่วมมือ “ระบบข้อมูล Smart climate สำหรับบริหารจัดการน้ำและรับมือภัยพิบัติลุ่มน้ำอิง” - 2020-06-23 11:34:39 surasak.ja
  SEEN จัดโครงการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ประจำภาคการศึกษา 2/2562 - 2020-06-23 11:32:17 surasak.ja
  อาจารย์และนิสิต SEEN เข้าศึกษาดูงาน ณ หน่วยบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยพะเยา - 2020-06-23 10:27:49 surasak.ja
  ITAP-UP ผสานความร่วมมือกับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (KAPI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - 2020-06-23 10:23:19 surasak.ja
  ณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต คืนสู่เหย้า SEEN - 2020-06-23 10:18:35 surasak.ja
  SEEN พี่พบน้อง สานสัมพันธ์ - 2020-06-23 10:13:11 surasak.ja
  SEEN จัดฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับพระราชทานปริญญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 - 2020-06-23 10:10:18 surasak.ja
   อาจารย์ SEEN เข้าร่วมเป็นเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม - 2020-06-23 10:07:13 surasak.ja
  อาจารย์ SEEN เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการยกระดับสมรรถนะเพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ - 2020-06-23 10:03:59 surasak.ja
  คณาจารย์ SEEN แสวงหาความร่วมมือด้านวิจัย กับ Tokyo University of Agriculture and Technology ณ ประเทศญี่ปุ่น - 2020-06-23 10:00:33 surasak.ja
  SEEN จัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ - 2020-06-23 09:54:20 surasak.ja
  นิสิต SEEN น้ำใจพี่เพื่อน้อง จัดค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ณ โรงเรียนผาแดงวิทยา - 2020-06-16 16:35:18 surasak.ja