School of Energy and environment

ภาพกิจกรรม/โครงการ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพหัวข้อข่าว ข่าวกิจกรรม/โครงการ ส่วน/หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  SEEN ดำเนินการคัดกรองโควิด-19 - 2022-01-04 14:38:59 surasak.ja
  U2T SEEN - Area-Based Research : Share and Learn Fair - 2021-12-29 16:49:28 surasak.ja
  SEEN เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning Center) - 2021-12-24 07:24:33 surasak.ja
  มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อชุมชน - 2021-12-24 07:23:01 surasak.ja
  SEEN เตรียมความพร้อมรับการก้าวสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาในระดับ EdPEx 200 - 2021-12-15 16:56:58 surasak.ja
  SEEN ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการประกวดผลงานในโครงการ UP Identity Festival - 2021-12-08 15:32:32 surasak.ja
  SEEN จับมือ SOLIS Energy Co., Ltd. จัด Solar Workshop เชื่อมการเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาและเอกชน - 2021-12-07 08:40:12 surasak.ja
  SEEN go to Thailand Research EXPO 2021 - 2021-12-07 08:38:31 surasak.ja
  SEEN ร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา - 2021-10-27 11:24:34 surasak.ja
  อาจารย์ SEEN ลงพื้นที่โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อร่วมแก้ปัญหาระบบคุณภาพน้ำของโรงพยาบาล - 2021-10-26 10:51:29 surasak.ja
  กิจกรรม 14 ปี รำลึก นึกถึง SEEN - 2021-10-15 15:09:28 surasak.ja
  SEEN ลงนาม MOU ร่วม บ.เอกชน SOLIS Energy Co., Ltd. - 2021-10-15 15:08:07 surasak.ja
  หน่วยรับรองการจัดการก๊าซเรือนกระจก คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO14065: 2006 สามารถให้การรับรองหน่วยงานภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมครอบคลุมกิจกรรมมากที่สุดในประเทศไทย - 2021-09-21 16:20:00 surasak.ja
  SEEN จัดสัมมนาออนไลน์เครือข่ายงานวิจัยระดับนานาชาติการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ - 2021-09-07 11:20:13 surasak.ja
  นิสิต SEEN ได้รับระดับทองแดง ภายใต้โครงการการดำเนินกิจกรรม ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) - 2021-09-07 11:18:58 surasak.ja