School of Energy and environment

แบบฟอร์ม/เอกสาร ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวีธีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนงาน พ.ศ.2553 - 2021-03-01 09:16:11 surasak.ja
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ.2554 - 2021-03-01 09:15:03 surasak.ja
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีและผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ พ.ศ.2553 - 2021-03-01 09:13:53 surasak.ja
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 - 2021-03-01 09:11:15 surasak.ja
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 - 2021-03-01 09:04:26 surasak.ja
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 - 2021-03-01 09:02:57 surasak.ja
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2555 - 2021-03-01 09:00:55 surasak.ja
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมายและเครื่องแต่งกายของนิสิต (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 - 2021-03-01 08:57:08 surasak.ja
  พรบ. ม.พะเยา - 2021-02-24 11:36:35 surasak.ja