School of Energy and environment

แบบฟอร์ม/เอกสาร ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการบริการวิชาการ และโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 2556 - 2021-03-01 10:13:05 surasak.ja
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 - 2021-03-01 10:11:32 surasak.ja
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รางวัลการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ พ.ศ.2555 - 2021-03-01 10:10:05 surasak.ja
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมนา พ.ศ.2559 - 2021-03-01 10:08:58 surasak.ja
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559 - 2021-03-01 10:07:45 surasak.ja
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา และระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท พ.ศ. 2561 - 2021-03-01 10:06:37 surasak.ja
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ - 2021-03-01 10:04:35 surasak.ja
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนเพือการศึกษาของส่วนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 - 2021-03-01 10:01:29 surasak.ja
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน หรือค่าสมัครและสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ พ.ศ.2555 - 2021-03-01 09:54:20 surasak.ja
  กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของตำแหน่งนิติกร - 2021-03-01 09:53:06 surasak.ja
  กำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ - 2021-03-01 09:51:28 surasak.ja
  ประกาศหัวหน้างาน - 2021-03-01 09:48:17 surasak.ja
  การไปศึกษาฝึกอบรมปฏิบัติกา - 2021-03-01 09:45:18 surasak.ja
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอกลับ - 2021-03-01 09:42:54 surasak.ja
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุนและขั้นตอนการรับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อการพัฒนางานประจำ พ.ศ.2562 - 2021-03-01 09:36:26 surasak.ja
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปฏิบัติงานในวันทำการปกติ พ.ศ. 2562 - 2021-03-01 09:34:30 surasak.ja
  Law0134PersonnelUP - 2021-03-01 09:24:35 surasak.ja
  สวัสดิการบุตรฉบับ1 - 2021-03-01 09:23:20 surasak.ja
  การศึกษาของบุตร - 2021-03-01 09:21:37 surasak.ja
  ข้อบังคับฯ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล - 2021-03-01 09:20:25 surasak.ja