School of Energy and environment

แบบฟอร์ม/เอกสาร ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา - 2021-03-08 15:25:34 surasak.ja
  ผลการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563 - 2021-03-08 15:04:27 surasak.ja
  คู่มือวิจัย - 2021-03-08 14:59:51 surasak.ja
  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2021-03-08 14:51:44 surasak.ja
  รายงานการควบคุมภายในคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 2562 –30 ก.ย. 2563) - 2021-03-08 14:30:47 surasak.ja
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2021-03-08 14:23:19 surasak.ja
  ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2563 - 2021-03-04 16:12:06 surasak.ja
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 - 2021-03-04 16:09:57 surasak.ja
  ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564 - 2021-03-04 16:04:01 surasak.ja
  รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประปีงบประมาณ 2564 - 2021-03-04 15:53:39 surasak.ja
  คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ - 2021-03-03 15:27:26 surasak.ja
  ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วยจรรยาบรรณ และคุณธรรมของบุคลากร พ.ศ.2554 - 2021-03-01 10:40:29 surasak.ja
  ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานของหน่วยงานที่จัดหารายได้ พ.ศ. 2556 - 2021-03-01 10:39:21 surasak.ja
  ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสวัสดิภาพนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2554 - 2021-03-01 10:38:17 surasak.ja
  ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนการศึกษา พ.ศ.2554 - 2021-03-01 10:34:35 surasak.ja
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย - 2021-03-01 10:29:54 surasak.ja
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พ.ศ. 2558 - 2021-03-01 10:28:38 surasak.ja
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2559 - 2021-03-01 10:24:05 surasak.ja
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนแก่ผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2557 - 2021-03-01 10:22:44 surasak.ja
  ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย พ.ศ.2556 - 2021-03-01 10:20:21 surasak.ja