School of Energy and environment

แบบฟอร์ม/เอกสาร ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 - 2021-03-09 14:06:02 surasak.ja
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 - 2021-03-09 14:06:00 surasak.ja
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564 - 2021-03-09 14:05:19 surasak.ja
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 - 2021-03-09 14:04:41 surasak.ja
   คู่มือการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี - 2021-03-09 13:45:13 surasak.ja
  คู่มือการให้บริการและการปฏิบัติงาน งานนโยบายและแผน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม - 2021-03-09 10:50:01 surasak.ja
  มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันทุจริตภายในหน่วยงาน คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม - 2021-03-09 10:18:52 surasak.ja
  รายงานการควบคุมภายในคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 2562 –30 ก.ย. 2563) - 2021-03-09 10:10:46 surasak.ja
  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2021-03-09 10:07:42 surasak.ja
  แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ITA - 2021-03-09 10:05:28 surasak.ja
  ข้อมูลเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2564 - 2021-03-08 16:31:17 surasak.ja
  ข้อมูลเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2563 - 2021-03-08 16:30:29 surasak.ja
  แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2021-03-08 16:12:46 surasak.ja
  รายงานผล Super KPI รอบ 12 เดือน (ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563) - 2021-03-08 16:08:32 surasak.ja
  แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฎิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2021-03-08 16:04:57 surasak.ja
  โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564) - 2021-03-08 16:02:13 surasak.ja
  โครงการในแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม - 2021-03-08 15:58:57 surasak.ja
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570 - 2021-03-08 15:50:25 surasak.ja
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 - 2021-03-08 15:32:56 surasak.ja
  อำนาจหน้าที่ (อิงตามมาตรา 6 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา) - 2021-03-08 15:29:27 surasak.ja