School of Energy and environment

แบบฟอร์ม/เอกสาร ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  คู่สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยพะเยา - 2021-03-10 15:24:14 surasak.ja
  ขั้นตอนแผนผังการปฏิบัติงานจัดการข้อร้อง - 2021-03-10 15:08:32 surasak.ja
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต - 2021-03-10 15:07:58 surasak.ja
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต - 2021-03-10 15:07:58 surasak.ja
  คู่มือจัดการข้อร้องเรียน - 2021-03-10 15:07:15 surasak.ja
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การกำหนดระดับตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2564 - 2021-03-10 15:05:00 surasak.ja
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 - 2021-03-10 15:03:40 surasak.ja
  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 - 2021-03-10 15:01:30 surasak.ja
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2021-03-10 14:58:05 surasak.ja
  แผนการจัดหาอัตราทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย - 2021-03-10 14:56:45 surasak.ja
  แผนการจัดหาอัตราทดแทนพนักงานมหาวิทยาลัย - 2021-03-10 14:53:45 surasak.ja
   แผนกำหนดกำรยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ) - 2021-03-10 14:49:20 surasak.ja
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม - 2021-03-10 14:47:05 surasak.ja
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ - 2021-03-10 14:23:16 surasak.ja
  รายงานผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้วัดเร่งด่วน (Super KPI) และตัวชี้วัด (KPI)ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563) - 2021-03-09 15:58:46 surasak.ja
  การวิเคราะห์คุณธรรมและความโปร่งใส่ 2563 - 2021-03-09 15:47:26 surasak.ja
  แจ้งการโอนเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตและรายชื่อบุคลากร - 2021-03-09 14:24:18 surasak.ja
  คู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยพะเยา - 2021-03-09 14:22:33 surasak.ja
  ประกาศ เรื่องแนวทางการประเมินบุคลากรสายวิชาการประจำวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม - 2021-03-09 14:19:55 surasak.ja
  รายงาน ITA - 2021-03-09 14:15:19 surasak.ja