School of Energy and environment

แบบฟอร์ม/เอกสาร ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  ข้อตกลงในการตรวจสอบทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร - 2021-04-21 08:59:00 surasak.ja
  กำหนดการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร - 2021-04-21 08:55:54 surasak.ja
  การขอรับการตรวจสอบทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ - 2021-04-20 16:40:48 surasak.ja
  การขอรับการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร - 2021-04-20 16:39:28 surasak.ja
  ขั้นตอนพิจารณาคำขออุทธรณ์ - 2021-04-20 16:09:23 surasak.ja
  ขั้นตอนพิจารณาข้อร้องเรียน - 2021-04-20 16:08:31 surasak.ja
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การตรวจสอบความใช้ได้ และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก - 2021-04-20 16:06:27 surasak.ja
  ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการตรวจสอบทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรโครงการ - 2021-04-20 16:03:39 surasak.ja
  คู่มือคุณภาพ - 2021-04-20 16:02:24 surasak.ja
  หนังสือหมูป่า - 2021-03-29 10:49:26 surasak.ja
  รายละเอียดการทำคู่มืองานธุระการ - 2021-03-10 16:06:17 surasak.ja
  สถิติการให้บริการคณะพลังงาน - 2021-03-10 15:55:55 surasak.ja
  รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายพัฒนาบุคลากร - 2021-03-10 15:35:50 surasak.ja
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - 2021-03-10 15:34:40 surasak.ja
  ข้อบังคับ มพ. ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย - 2021-03-10 15:33:11 surasak.ja
  ข้อบังคับ มพ. ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย - 2021-03-10 15:33:09 surasak.ja
  การสร้างขวัญกำลังใจ - 2021-03-10 15:31:49 surasak.ja
   หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน - 2021-03-10 15:30:49 surasak.ja
  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร - 2021-03-10 15:29:37 surasak.ja
  หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร - 2021-03-10 15:28:10 surasak.ja