School of Energy and environment

แบบฟอร์ม/เอกสาร ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

แบบฟอร์ม/เอกสาร หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  แบบฟอร์มขอให้มีการทวนสอบและรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการกรณีพิเศษ - 2021-04-21 09:35:15 surasak.ja
  แบบฟอร์มขอให้มีการทวนสอบและรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรกรณีพิเศษ - 2021-04-21 09:34:15 surasak.ja
  แบบฟอร์มอุทธรณ์ - 2021-04-21 09:33:05 surasak.ja
  - แบบฟอร์มการร้องเรียน - 2021-04-21 09:31:53 surasak.ja
  ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการตรวจสอบทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรโครงการ - 2021-04-21 09:25:47 surasak.ja
  - แบบบันทึกการตรวจสอบในพื้นที่ - 2021-04-21 09:24:41 surasak.ja
  แผนการทวนสอบ - 2021-04-21 09:23:49 surasak.ja
  - แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ - 2021-04-21 09:22:01 surasak.ja
  แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยงในการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร - 2021-04-21 09:20:48 surasak.ja
  เอกสารการมีส่วนได้ส่วนเสียและรักษาความลับ - 2021-04-21 09:18:53 surasak.ja
  - แบบประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน์ทับซ้อน - 2021-04-21 09:17:18 surasak.ja
  (ร่าง) สัญญาผู้ตรวจประเมินภายนอก - 2021-04-21 09:15:29 surasak.ja
  แบบฟอร์มรับรองผลการตรวจสอบทวนสอบโครงการ - 2021-04-21 09:14:02 surasak.ja
  แบบฟอร์มรับรองผลการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร - 2021-04-21 09:13:00 surasak.ja
  แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบโครงการ - 2021-04-21 09:12:01 surasak.ja
  แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบความใช้ได้โครงการ - 2021-04-21 09:08:14 surasak.ja
  แบบฟอร์มรายงานการทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กร - 2021-04-21 09:05:02 surasak.ja
  คำร้องขอให้แก้ไขในการตรวจสอบทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรหรือโครงการ - 2021-04-21 09:02:30 surasak.ja
  ข้อตกลงในการตรวจสอบทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับโครงการ - 2021-04-21 09:01:11 surasak.ja
  กำหนดการตรวจสอบทวนสอบก๊าซเรือนกระจกระดับองค์กรหรือโครงการ - 2021-04-21 09:00:11 surasak.ja