School of Energy and environment

คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ หน่วยงาน วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  02/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์เพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะความสามารถ - 2022-02-26 08:51:39 surasak.ja
  001/2565 ประกาศ SEEN-รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-นักวิทยา - 2022-02-22 14:36:04 surasak.ja
  1/2563 แผนกลยุทธ์คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม 63-66 - 2020-06-16 09:39:56 surasak.ja
  1/2563 โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563 คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม - 2020-06-16 09:42:32 surasak.ja
  1/2563 รายงานความกว้าวหน้า รอบ 6 เดือน ปี63 - 2020-06-16 14:01:24 surasak.ja
  1/2563 สถิตการใช้ห้องประชุมคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม - 2020-06-16 09:48:13 surasak.ja
  1/2563 สรุปผลการประเมินรายวิชา-SEEN-1-2562 - 2020-06-16 09:56:52 surasak.ja
  1/2563 ตัวกย่างแบบรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2020-06-16 10:04:47 surasak.ja
  1/2563 ฟอร์มรายงานแผนการใช้เงิน 63 ส่งคณะ-กอง - 2020-06-16 10:07:10 surasak.ja
  1/2563 รหัสโครงการและงบประมาณ - 2020-06-16 10:08:43 surasak.ja
  1/2563 รายงานผลการดำเนินเงินตามแผนบริหารจัดการ - 2020-06-16 10:16:11 surasak.ja
  1/2563 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ - 2020-06-16 10:17:45 surasak.ja
  1/2563 ข้อมูลการใช้รถตู้ - 2020-06-16 10:31:35 surasak.ja
  1/2563 ตัวกย่างแบบรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ - 2020-06-16 14:50:50 surasak.ja
  1/2563 ฟอร์มรายงานแผนการใช้เงิน 63 ส่งคณะ-กอง - 2020-06-16 14:51:59 surasak.ja
  2/2562 สรุปผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาSEEN-2-2562 - 2020-06-16 10:01:23 surasak.ja
  1/2562 สรุปผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา-SEEN-1-2562 - 2020-06-16 09:59:53 surasak.ja
  1/2562 คำสั่ง มพ. 3223-2562 แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน - 2020-06-16 10:10:27 surasak.ja
  1/2562 แผนพัฒนาบุคลากรคณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม - 2020-06-16 10:11:46 surasak.ja
  1/2562 ประกาศแนวทางการร้องเรียน - 2020-06-16 10:13:24 surasak.ja