School of Energy and environment

บทความสั้น ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพปก ชื่อเรื่อง วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  2562 ไซยาโนเบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตตัวน้อยในนาข้าว: คุณค่าที่ถูกลืม โดย ผศ.ดร.กฤตชญา อิสกุล 2020-06-02 11:16:46 surasak.ja
  2562 ไซยาโนเบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตตัวน้อยในนาข้าว: คุณค่าที่ถูกลืม โดย ผศ.ดร.กฤตชญา อิสกุล 2020-06-02 11:16:47 surasak.ja
  2562 สภาพอากาศแปรปรวนจังหวัดพะเยา พ.ศ.2562 โดย ผศ.ดร.สิทธิชัย พิมลศรี 2020-06-01 15:31:55 surasak.ja
  2562 ระบบสมาร์ตกริด ระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ 2020-06-01 15:30:32 surasak.ja
  2562 การบำบัดมลสารโดยอาศัยพืช (Phytoremediation) โดย ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากร 2020-06-01 15:28:56 surasak.ja
  2562 การออกแบบและพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้ในชุมชน โดย ผศ.ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ 2020-06-01 15:22:08 surasak.ja
  2562 การประยุกต์ใช้แบคทีเรียตรึงเซลล์ (Immobilized Cell) ในการบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมันและไขมัน โดย ดร.สุชัญญา ทองเครือ 2020-06-01 15:19:48 surasak.ja
  2562 การจัดการมูลฝอยแบบเชิงกล-ชีวภาพ (MBT) เพื่อผลิตเชื้อเพลิงจากมูลฝอย (RDF) และปุ๋ยหมัก โดย ผศ.ดร.เนทิยา กรีธาชาติ 2020-06-01 15:18:44 surasak.ja
  2562 การลดภาระค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยพะเยา โดย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ 2020-06-01 15:17:14 surasak.ja
  2562 การบำบัดน้ำเสียและปรับสภาพน้ำเสีย ด้วยกระบวนการโอโซน โดย รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ 2020-06-01 15:12:01 surasak.ja
  2562 ระบบสมาร์ตกริด ม.พะเยา โดย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ 2020-06-01 15:24:08 surasak.ja
  2562 การคายระเหยน้ำในระบบนิเวศป่าไม้ (Evapotranspiration in Forest Ecosystem) โดย อ.พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ 2020-06-01 15:24:44 surasak.ja
  2562 ทางเลือกของพลังงานที่ยั่งยืน: ก๊าซชีวภาพ โดย ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ 2020-06-01 15:25:56 surasak.ja
  2562 ความเป็นมาของระบบสมาร์ตกริด มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ 2020-06-01 15:25:25 surasak.ja
  2562 เครือข่ายติดตามการแลกเปลี่ยนคาร์บอน น้ำ และพลังงานในระบบนิเวศ โดย ดร.มนตรี แสงวังสี 2020-06-01 15:25:03 surasak.ja