School of Energy and environment

บทความสั้น ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพปก ชื่อเรื่อง วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  2562 การสังเกตคาร์บอน (carbon observation) กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในศตรวรรษที่ 21 โดย ดร.มนตรี แสนวังสี 2020-06-02 11:42:51 surasak.ja
  2562 สถานการณ์พลาสติกและพลาสติกชีวภาพในปัจจุบัน โดย ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน 2020-06-02 11:41:35 surasak.ja
  2562 ผักตบชวาแสงอาทิตย์โมเดล 1 คณะ 1 สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ 2020-06-02 11:40:24 surasak.ja
  2562 COP23 ภูมิอากาศ และประเทศไทย โดย ผศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ 2020-06-02 11:38:46 surasak.ja
  2562 “ไมโครพลาสติก” เรื่องใกล้ตัวที่ควรรู้ โดย ดร.สุขุมา ชิตาภรณ์พันธุ์ 2020-06-02 11:37:57 surasak.ja
  2562 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน จากการขยายผลของศูนย์การเรียนรู้ (Mobile Unit) โดย ดร.บุญวัฒน์ วิจารณ์พล 2020-06-02 11:30:05 surasak.ja
  2562 แมลงน้ำ : นักสืบตัวจิ๋วแห่งสายน้ำ โดย ดร.ชญาน์นันท์ จิตมณี 2020-06-02 11:29:16 surasak.ja
  2562 การพัฒนาระบบโซล่าเซลล์เพื่อการสูบน้ำของโรงประปาในชุมชน โดย อ.ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง 2020-06-02 11:24:25 surasak.ja
  2562 ระบบสมาร์ตกริดกับคาร์บอนเครดิต โดย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ 2020-06-02 11:22:38 surasak.ja
  2562 การลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลด้วยหญ้าเนเปียร์สูตร อมรฟีด 1 และการควบคุมคุณภาพน้ำ โดย ดร.สุปรีดา หอมกลิ่น 2020-06-02 11:20:05 surasak.ja
  2562 ASEAN Smart Grid Congress 1 (ASGC#1) โดย ดร.สุรัตน์ เศษโพธิ์ 2020-06-02 11:18:17 surasak.ja
  2562 ไซยาโนเบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตตัวน้อยในนาข้าว: คุณค่าที่ถูกลืม โดย ผศ.ดร.กฤตชญา อิสกุล 2020-06-02 11:16:46 surasak.ja
  2562 ไซยาโนเบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตตัวน้อยในนาข้าว: คุณค่าที่ถูกลืม โดย ผศ.ดร.กฤตชญา อิสกุล 2020-06-02 11:16:46 surasak.ja
  2562 ไซยาโนเบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตตัวน้อยในนาข้าว: คุณค่าที่ถูกลืม โดย ผศ.ดร.กฤตชญา อิสกุล 2020-06-02 11:41:50 surasak.ja
  2562 ไซยาโนเบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตตัวน้อยในนาข้าว: คุณค่าที่ถูกลืม โดย ผศ.ดร.กฤตชญา อิสกุล 2020-06-02 11:16:46 surasak.ja