School of Energy and environment

บทความสั้น ❖ คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม : มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ภาพปก ชื่อเรื่อง วันที่อัพเดท อัพเดทโดย
  2563 อภิมหาสูญพันธุ์ ครั้งที่ 6 โดย ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ 2020-06-09 13:59:18 surasak.ja
  2563 "โลก" เปลี่ยนแปลง "โรคภัย" ก็เปลี่ยนแปลง โดย อ.พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ 2020-06-09 13:58:03 surasak.ja
  2563 โรคปรับสมดุลโลก โดย ดร.มนตรี แสงวังสี 2020-06-09 13:56:33 surasak.ja
  2563 รู้หรือไม่ นำ้มัน 1 ลิตร มีค่าอะไรบ้าง โดย ดร.ปรเมษฐ์ สิทธิสันติ์ 2020-06-09 13:55:25 surasak.ja
  2563 เจาะลึกเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า โดย ดร.บุญวัฒน์ วิจารณ์พล 2020-06-09 13:51:31 surasak.ja
  2563 ฉลากคาร์บอน ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้าสำหรับผู้บริโภครักษ์โลก โดย ผศ.ดร.เนทิยา กรีธาชาติ 2020-06-09 13:50:16 surasak.ja
  2563 มลพิษอากาศ: ภัยต่อลูกน้อย โดย ผศ.ดร.ธีรชัย อำนวยล้อเจริญ 2020-06-09 13:48:39 surasak.ja
  2563 เรื่องของ "ตด" กับการลดโลกร้อน โดย ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ 2020-06-09 13:47:28 surasak.ja
  2563 มหัศจรรย์ พันธุ์พืชฟอกอากาศ โดย ดร.ชญานันท์ จิตมณี 2020-06-09 13:45:14 surasak.ja
  2563 ฟลูออไรด์เข้มข้นสูงในพะเยา ปํญหาและแนวทางการแก้ไข โดย อ.ชัยวัฒน์ โพธิ์ทอง 2020-06-09 13:43:51 surasak.ja
  2563 บ๊ายบาย... ปั้มน้ำมัน Say Good to the Petrol Station โดย ดร.ฉัตรแก้ว ชัยลือชา 2020-06-09 13:42:14 surasak.ja
  2563 ทางเลือกในการลดการใช้สารเคมีเกษตรจากผลิตภัณของจุลินทรีย์ โดย ผศ.ดร.กฤตชญา อิสกุล 2020-06-09 13:39:52 surasak.ja
  2562 โรงไฟฟ้าชุมชน นโยบายใหม่เพื่อเศรษฐกิจฐานราก 2020-06-02 11:47:30 surasak.ja
  2562 หอมไอดิน… กลิ่นหลังฝน โดย อ.พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ 2020-06-02 11:46:47 surasak.ja
  2562 เนเปียร์ : หญ้าเลี้ยงช้างที่จะกลายเป็นพืชพลังงานอนาคต โดย ดร.ศตวรรษ ทนารัตน์ 2020-06-02 11:45:59 surasak.ja