SEEN ต้อนรับ คณะอนุกรรมการ รับรองปริญญาฯ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

2018-07-04 14:07

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดดำเนินการขอรับรองหลักสูตรเป็นคุณวุฒิในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกับสภาวิศวกร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี พร้อมคณาจารย์ ต้อนรับคณะกรรมการสภาวิศวกร โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ สุรี ขาวเธียร ที่ปรึกษา ดร.ประเสริฐ ตปนียางกูร ประธานอนุกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ดำรงค์ศรี รองประธานอนุกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมราช วันทวิน อนุกรรมการ นางสาวกนกพร ส่องศรี เลขานุการฯ เพื่อพิจารณารับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือรับรองวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมการควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แล้วได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของวิทยาลัยฯ และศูนย์บรรณสารและการสื่อสารการศึกษา ที่มีความพร้อมในการรองรับการใช้บริการจากนิสิต ในการศึกษาหาความรู้และด้านการวิจัย