บรรยายพิเศษ เรื่อง “Advanced Canopy-Atmosphere-Soil Algorithm (ACASA) land surface model”

2018-06-29 14:06

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัด บรรยายพิเศษ เรื่อง “Advanced Canopy-Atmosphere-Soil Algorithm (ACASA) land surface model” โดยมี ดร.มนตรี แสนวังสี กล่าวต้อนรับ ดร.ศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนิสิต อาจารย์ และนักวิจัย ในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และต่อยอดงานวิจัยในอนาคต