นิสิตแผนการเรียนตรีควบโท หลักสูตร วท. ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัล outstanding poster presentation ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ

2018-06-22 14:06

เมื่อวันที่ 20-22 มิถุนายน 2561 นิสิตวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม นางสาว สุวกานต์ ตันสาย นิสิตแผนการเรียนตรีควบโท หลักสูตร วท. ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมประชุมนำเสนอผลงานวิชาการ และได้รับรางวัล outstanding poster presentation จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th International Conference on Biochemistry and Molecular “Network in Molecular Biosciences Towards Creativity and Innovation” ณ ระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง